Ajutoare incalzire

formulare-incalzireÎn sezonul rece 2017-2018, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei este reglementată tot de Ordonanţa 27/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform legislaţiei în vigoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2017-2018, un beneficiar este eligibil, dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

Crititerii de eligibilitate:

 1. Beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, resedinţă în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române, care nu îşi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale căror venituri sunt situate în limitele prevăzute de lege;
  2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora;
  3. Este definit ca:
  – persoană singură: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârstă cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  – familie: soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună , sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
  4. Nu deţine bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi;
 2. Foloseşte ca modalitate de încălzire:
  ˇ Gaze naturale;
  ˇ Energie electrică;
  ˇ Lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă în perioada noiembrie 2017 – martie 2018, pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Ce VENITURI trebuie să aibă solicitanţii de ajutoare de căldură. CINE NU este eligibil

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. Ajutoarele de încălzire NU se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, respectiv:

– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate;

– mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani);

– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei

– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

– utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

– utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Cuantumul ajutoarelor de căldură se calculează astfel:

 1.  pentru gaze naturale:

În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,524 ISR;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,380 ISR;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,300 ISR;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,180 ISR;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,140 ISR;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,090 ISR;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,070 ISR;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR.
Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile prevăzute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

      2. pentru energie electrică:

a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,480 ISR;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,432 ISR;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,384 ISR;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,336 ISR;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,288 ISR;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,240 ISR;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,192 ISR;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,144 ISR;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR.
Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute mai sus, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece.
Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.
Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (3)(Ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat se acordă numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii. ), ajutorul pentru energie electrică se acordă inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiază de tarif social în condiţiile reglementărilor emise prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.

      3. pentru lemne, cărbuni, combustibili petrolieri:

(1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 0,310 ISR li se acordă o sumă de 0,108 ISR;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR li se acordă o sumă de 0,096 ISR;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR li se acordă o sumă de 0,088 ISR;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR li se acordă o sumă de 0,078 ISR;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR li se acordă o sumă de 0,068 ISR;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR li se acordă o sumă de 0,060 ISR;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR li se acordă o sumă de 0,052 ISR;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR li se acordă o sumă de 0,032 ISR.

(2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0,116 ISR.

NU SE VOR ÎNREGISTRA CERERI CU VENITURI 0 !

Modalitatea de acordare a ajutoarelor de încălzire în sezonul rece 2017-2018. DOCUMENTE AJUTOARE DE CĂLDURĂ

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:
-Copie după actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membrii familiei care

au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum)

– Copie după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani

– Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul

Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană)

Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii

Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii

Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinta AJOFM

– Adeverinţă şcoală/facultate care să se ateste calitatea de elev/student si dacă aceştia beneficiază sau nu de burse

– Adeverinţă emisă de Administraţia finanţelor publice privind venituri impozabile şi adeverinţă din Registrul agricol.

Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o copie după unul din următoarele

documente după caz: contractul de vanzare-cumparare a unui imobil tip locuinţă; contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; contractul de vânzare-cumparare

sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager,

contractul de schimb de locuinţe; contractual (convenţia) de partaj voluntar; contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră; contractul de închiriere (locaţiune); contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, certificatul de moştenitor; hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;

În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind privind domiciliul sau reşedinţa.

Dosar cu şină.

Cererile de acordare a ajutoarelor de căldură vor fi disponibile la primărie din 10 octombrie, putându-se depune începând cu data de 25 octombrie până în 15 noiembrie 2017.