ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA MESEI LA CANTINA SOCIALA

DOCUMENTE NECESARE:

– cerere tip;
– acte de identitate pentru titular si ceilalti membrii de familie (copie si original);
– certificat de casatorie (copie si or
iginal);
– hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, potrivit legii (copie si original);
– actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator, daca este cazul;
– adeverinta elev/student – cursuri de zi -, in care sa se mentioneze daca beneficiaza sau nu de bursa, precizand cuantumul acesteia (original);
– unde este cazul, certificat medical din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori in gr. I sau II de invalidit
ate, pentru persoanele aflate in intretinere (copie si original);
– dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei (plasament, incredintare);
– hotarare judecatoreasca, actualizata, privind obligatiile legale de intretinere (copie si original);
– taloane de plata: alocatie de stat pentru copii, alocatie suplimentara pentru familiile cu copii, ajutor de integrare profesionala, ajutor de somaj, alocatie de sprijin, pensie de stat, militara, IOV etc., indemnizatii cu caracter permanent etc.;
– adeverinte eliberate de Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile realizate de  membrii familiei (pentru persoanele majore);
– adeverinta din care sa rezulte ca titularul, sotul/sotia, concubinul/concubina detin, personal sau impreuna cu familia de origine, teren arabil.