Rezultatul interviului a concursului organizat în data de 27.06.2016 – interviu, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
Funcția de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:  
1. Adam Zoltan 82,00 Admis
2.
3.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din regulamentul mai sus menționat, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 27.06.2016 ora 13,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.