Concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată

2011.6.2-30Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată. La concursul pentru ocuparea postului vacant de director poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, nu are vârsta de pensionare, conform legii;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

Condiţii specifice:

 1. absolvent de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice, juridice şi inginereşti, cu masterat în management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, cu cel puţin 3 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată;
 2. abilităţi manageriale;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Marghita şi constă în următoarele etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere, verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie. Termen de depunere dosare: 16 mai 2017 ora 16,00. În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.
 • proba scrisă în data de 24 mai 2017 ora 10,00;
 • interviu în data de 29 mai 2017 ora 12,00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Marghita cu dosarele cuprinzând următoarele acte:

 1. cererea de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. curriculum vitae;
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar;
 7. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, din care rezultă că este apt medical. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 8. declaraţia pe propria răspundere că nu a efectuat activităţi de poliţie politică;
 9. declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
 10. copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

Actele prevăzute la lit.b), c) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0359 409977 int.18.

Bibliografia pentru concursul privind ocuparea postului de director al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita:

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordin nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 4. Ordin nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 5. Ordin nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
 6. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;