Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita

politia-localaPrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita:

 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444214;
 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 444215;
 • 1 funcţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră – ID Post: 422836;

 Pentru ocuparea funcțiilor publice vacante trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. Condiţii de participare la concurs:

Condiţile generale candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţii specifice:

a. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – ID Post: 444214 din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: nu este necesară;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator – nivel bază: MS Office, internet, sistem de operare Windows;
 • permis de conducere: categoria B;
 • să fie apt psihologic pentru permis port armă, pentru funcţia solicitată;

b. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – ID Post: 444215 din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: nu este necesară;
 • Cunoaşterea limbii maghiare, nivel conversațional – aceasta presupune comunicarea în situații simple și directe pe diferite teme și activitații – probă eliminatorie. Cunoştintele de limba maghiară se vor verifica prin traducerea unui text în şi din limba maghiară, care va fi notat cu admis sau respins.
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator – nivel bază: MS Office, internet, sistem de operare Windows;
 • permis de conducere: categoria B;
 • să fie apt psihologic pentru permis port armă, pentru funcţia solicitată;

c. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – ID Post: 422836 din cadrul compartimentului Ordine publică şi rutieră:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 6 luni;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator – nivel bază: MS Office, internet, sistem de operare Windows;
 • permis de conducere: categoria B;
 • să fie apt psihologic pentru permis port armă, pentru funcţia solicitată;

 Condiție comună pentru ocuparea tuturor funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local din cadrul Poliției Locale Marghita: sub aspect fizic este obligatorie îndeplinirea condițiilor de înălțime: 1,70 m pentru bărbați și 1,65 m pentru femei.

 Condițiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Dosarele de concurs ale candidaților se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a (până la data de 12.09.2016, ora 16,00 inclusiv, data-limită pentru depunerea dosarelor). În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei municipiului Marghita, astfel:

– Proba sportivă: 22.09.2016, ora 9:00, la Stadionul Municipiului Marghita (str. Eroilor nr.30). pentru candidaţii admiși la selecția dosarelor, – probă eliminatorie;

– Proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de limba maghiară, unde este cazul: 22.09.2016, ora 13:00 pentru candidaţii declaraţi admişi la proba sportivă, nivel conversațional – probă de evaluare orală – aceasta presupune comunicarea în situații simple și directe pe diferite teme și activități – probă eliminatorie;

– Proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 26.09.2016, ora 10:00 pentru candidaţii declaraţi admişi la proba sportivă, respectiv la proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de limba maghiară, unde este cazul, – probă eliminatorie;

– Proba scrisă în data de 26.09.2016, ora 11:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;

– Interviu în data de 29.09.2016, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarul de înscriere:

Pentru concursul de recrutare, dosarul de înscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite pănă la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
 • aviz psihologic cu confirmarea apt psihologic pentru permis port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată, eliberat de psiholog autorizat în domeniul Siguranței și Apărării Naționale;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • permis de conducere (xerocopie);
 • copie livret militar (dacă este cazul);
 • 3 fotografii cu dimensiunile 3 cm x 4 cm;
 • Dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul Primăriei municipiului Marghita.

ANEXA Nr 3 FORMULAR INSCRIERE F P

Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188 (2)

model adeverinta

DECLARATIE-CNSAS

Probe – barbati

Probe – femei