Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare

angajarePrimăria municipiului Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului buget-contabilitate, salarizare.

Condiţii de participare:
Condiții generale: condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice: pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Biroul buget-contabilitate, salarizare:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în: ramura: științe economice:
-domeniul contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
-domeniul management, specializarea management.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minimum 1 an;
Cunoştinţe  de operare pe calculator: MS Office – nivel bază.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1.
Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Marghita, (până la data de 18.07.2016, ora 16,00, inclusiv). În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concrs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.
28.07.2016, ora 09:00, proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației pentru candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor;
28.07.2016, ora 10:00, proba scrisă pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;
2.08.2016, ora 12:00, interviu pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarele de concurs
Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Marghita, telefon 0359409977.

Bibliografia stabilită pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul buget-contabilitate, salarizare:
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;