Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat şi transport public local –compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice.

angajarePrimăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public şi privat şi transport public local –compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs:
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie civilă – specializarea construcții civile, industriale și agricole sau căi ferate drumuri și poduri;

Vechime: minimum 5 ani vechime în muncă din care cel puțin 1 an în specialitatea studiilor superioare;

Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel bază;

Condiţiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

 • dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1 (până la data de 21.03.2016 inclusiv). În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
 • 03.2016, ora 09:00 proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, pentru candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor;
 • proba scrisă în data de 30.03.2016, ora 10,00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;
 • 04.2016 interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 Dosarul de concurs: Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. curriculum vitae (model european);
 3. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de inspector de specialitate S, II – Biroul administrarea domeniului public şi privat şi transport public local –compartiment lucrări curente, reparaţii şi servicii publice:

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I, Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 4. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modicările şi completările ulterioare;
 5. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 6. HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Lege nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. III, Secţiunea a 3-aPrevederi referitoare la investiţii publice locale;
 8. G nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificari si completari ulterioare – sectiunea IV si sectiunea V;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.