Anunt

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

1.Muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat- compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat;

2.Muncitor necalificat, în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat- compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat.

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:

 1. a) are cetățenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; apt psihologic pentru funcţia de paznic;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

1.Muncitor calificat IV:

Nivelul studiilor: studii medii, şcoală profesională, sau generale, să posede atestat de calificare profesională în meseria de zidar/zugrav, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii / Ministerul Educației;

Vechime: minimum 3 ani vechime în muncă;

2.Muncitor necalificat:

Nivelul studiilor: studii generale;

Vechime: minimum 3 ani vechime în muncă;

 

Condiţiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

28.02.2017, ora 16,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;

Muncitor calificat IV:

 • 07.03.2017, ora 10,00 proba scrisă;
 • 10.03.2017, ora 12,00 interviu;

Muncitor necalificat:

 • 07.03.2017, ora 11,00 proba practică;
 • 10.03.2017, ora 12,00 interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării temenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Dosarul de concurs: În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Marghita cu dosarele cuprinzând următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. curriculum vitae (model european);
 3. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru funcția contractuală vacantă de muncitor calificat treapta IV  în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat- compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat:

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            CAPITOLUL I- SECŢIUNEA a 2-a – Autorităţile administraţiei publice locale;

            CAPITOLUL III –  Primarul şi viceprimarul;

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Practic și util pentru depanări și reparații casnice, zidărie, tencuieli, faianțare, mozaicare, zugrăveli, vopsitorii, tapetări, Aut. C.Burdescu, Editura Tehnică, 1993;
 3. Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru ocuparea funcției de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat – compartiment gospodărire, întreținere domeniu public și privat proba practică şi interviul va consta din:

–           lucrări de curăţenie şi întreţinere spaţii publice,

–           lucrări de întreţinere scule pentru lucrări de curăţenie,

–           procedee şi măsuri de prevenire a accidentelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.