A N U N Ţ EXAMEN/CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

În conformitate cu prevederile prevederile art.107 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 125 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Municipiul Marghita organizează examen/concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia publică de execuţie de:

 • 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, compartiment juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita.
 1. Condițiile de desfășurare al examenului / concursului de promovare în grad profesional:

Concursul/examenul se va desfășura la sediul Municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, până la data de 03.01.2018, selecţia dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Probele stabilite pentru examenul sau concursul de promovare în grad profesional se vor desfăşura astfel:

15.01.2018, ora 10,00, proba scrisă;

18.01.2018, ora 12,00, interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

 1. Condiţiile de participare la examenul / concursul de promovare în grad profesional:

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

În vederea participării la concursul de promovare în grad profesional candidaţii vor depune la secretariatul comisiei de concurs, dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere (conform anexei nr.3 la HG nr.611/2008);
 • copia actului de identitate;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul gestiune resurse umane din cadrul Municipiului Marghita.

 1. 3. Bibliografie concurs:
 2. Constituția României;
 3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată r(2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 5. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Codul Civil: Cartea I – Despre persoane, Titlurile I – V;

Cartea a III – a Despre bunuri, Titlul  I, Titlul  III și Titlul VI;

 1. Codul de Procedură Civilă – Cartea I și Cartea a II – a;
 2. Ordonanța de urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.