REGULAMENT A.N.L.

privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, exploatarea si inchirierea acestora

Proces verbal incheiat la 28.08.2009 cu ocazia aducerii la cunostinta publica prin afisare la panoul de afisaj si postare pe site-ul primariei marghita.ro a Hotararii Consiliului Local nr.120 din 17.09.2009 privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintelor construite prin ANL. Descarca  aici.

Hotararea Consiliului Local nr.120 din 17.09.2009 privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintelor construite prin ANL. Descarca  aici.

Anexa nr. 1- ” Lista de prioritate pentru acordarea locuintelor ANL cu 1 camera ” Descarca  aici.
Anexa nr. 2 -” Lista de prioritate pentru acordarea locuintelor ANL cu 2 camere ” Descarca  aici.
Anexa nr. 3 -” Lista de prioritate pentru acordarea locuintelor ANL cu 3 camere ” Descarca  aici.

Termenul pentru depunerea contestatiilor este de 7 zile lucratoare (28.09- 08.10.2009). Contestatiile se formuleaza in scris si se depun la biroul relatii cu publicul ( camera 16).

Regulamentul A.N.L. si toate anexele le puteti descarca  aici.

L I S T A     S O L I C I T A N T I L O R care  nu au acces la locuinta ( prin neindeplinirea prevederilor pct.A din criteriile – cadru anexa nr.3) . Descarcati  aici.

L I S T A   S O L I C I T A N T I L O R care au acces la locuinta ( prin indeplinirea prevederilor pct. A din criteriile – cadru anexa nr.3) . Descarcati aici.

N O T I F  I C A R E
TERMENUL DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR ESTE DE 7 ZILE DE LA DATA AFISARII INCEPAND CU DATA DE 03.08.2009, IAR SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR ESTE DE 15 ZILE DE LA DATA DEPUNERII

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotararea nr. 58
Din 27 mai   2009
privind aprobarea Regulamentul privind cadrul, modalitatea si criteriile  de analiza si solutionare  a cererilor de atribuire  a locuintelor  pentru tineri construite prin ANL, administrarea , exploatarea, inchirierea acestora.

Avand in vedere:
– referatul de specialitate inregistrat cu nr. 3547/20.05.2009,  intocmit de d-l Pop Dionisie in calitate de sef birou administrarea domeniului public si privat ;
– Legea nr.152/1998 privind infiintarea ANL, actualizata , H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 actualizata, Legea locuintei nr.114/1996, actualizata, O.U.G. nr.40/1999 privind protectia chiriasilor, H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei;
In baza art.36, alin.5 lit a , art.45  din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata si modificata
Cu votul a 16 consilieri pentru din  16 consilieri prezenti

Consiliul Local al Municipiului Marghita adopta prezenta
Hotarare:

Art. 1 Se aproba Regulamentul privind cadrul, modalitatea si criteriile  de analiza si solutionare  a cererilor de atribuire  a locuintelor  pentru tineri construite prin ANL, administrarea , exploatarea, inchirierea acestora, conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotarare
Art. 2  Se stabileste si se aproba structura pe specialitati a Comisiei sociale  de analiza si solutionare  a cererilor de atribuire  a locuintelor  pentru tineri, construite prin ANL, conform anexei nr.2, care face parte din prezenta hotarare.
Art.3 Se stabileste si se aproba Graficul – Calendar  de lucru al comisiei sociale  de analiza a cererilor de atribuire  a locuintelor  pentru tineri construite prin ANL, conform anexei nr.3, care face parte din prezenta hotarare.
Art.4 La data adoptarii prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr.28 din 28.02.2007 privind aprobarea Regulamentului cadru privind modalitatea si criteriile  de analiza si solutionare  a cererilor de atribuire  a locuintelor  pentru tineri construite prin ANL, administrarea , exploatarea, inchirierea acestora.
Art. 5 Prezenta  se va comunica cu:
-Institutia Prefectului Bihor
-primarul municipiului Marghita
-Biroul de administrare a domeniului public si privat
-membrilor comisiei

Presedinte de sedinta

  Buzila Sorin

                                                                                                                       Contrasemneaza

  Secretar
Demeter Cornelia