A N U N T privind consultare publica a STUDIULUI DE OPORTUNITATE – PUZ Schimbare destinatie teren fostul IMU in Zona de agrement si baza sportiva

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de consultare a publicului pentru Studiului de Oportunitate in vederea obtinerii Avizului de Oportunitate pentru schimbare destinatie teren destinat zona de unitati de productie/ industriala ( fostul IMU ) in teren cu destinatie de agrement in vederea construiri unei baze de agrement, pe o parcela situata partea de est a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Salcamului.

            Prin documentatia Studiului de Oportunitate initiata de d-nul Barna Daniel Adrian, se vor studia parcelele cu nr. cad.105458 in suprafata de 23 478 mp situat in Marghita strada Salcamului, nr. 10 si teren cu nr. cad. 105472 in suprafata de 783 mp situat in Marghita strada Salcamului, nr. 10, suprafata totala de 24 261 mp.

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de agrement si sport, regim de propus inaltime P; P+1E

In cadrul parcelei studiate se propune  o zona de amplasare a constructiilor, ce include si zona de parcare precum si trotuare de incinta respectand urmatoarele conditii:- regim de inaltime constructii : parter + un etaj

            – indici de utilizare a terenului: POT max. 15,00% si CUT max.  0,25

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 19.11.2021 – 10.12.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentatia Studiului de Oportunitate, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

In temeiul prevederii Legii nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, supune consultarii publicului STUDIULUI DE OPORTUNITATE – Schimbare destinatie teren fostul IMU in Zona de agrement si baza sportiva

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-nul Nyiri Levente, din  cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 22,  e-mail:  [email protected]

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.11.2021 – 10.12.2021 si pe site.

Materiale atasate